Cho a và b là 2 số tự nhiên và b > a . Biết a chia cho 4 dư 1 và b chia cho 4 dư 3. Chứng minh b^2 – a^2 chia hết cho 4 *cứuT^T

Photo of author

By Samantha

Cho a và b là 2 số tự nhiên và b > a . Biết a chia cho 4 dư 1 và b chia cho 4 dư 3. Chứng minh b^2 – a^2 chia hết cho 4
*cứuT^T
Viết một bình luận