Tìm x X+ 5/13 + 10/26 + 15/39 + 20/52 + 40/104= 25/13

Photo of author

By Sadie

Tìm x
X+ 5/13 + 10/26 + 15/39 + 20/52 + 40/104= 25/13
Viết một bình luận