Cho a và b là các số thực thỏa mãn a^2017 + b^2017 = 2.a^2018.b^2018 Chứng minh giá trị biểu thức P=2018-2018ab luôn không âm

Photo of author

By Julia

Cho a và b là các số thực thỏa mãn a^2017 + b^2017 = 2.a^2018.b^2018
Chứng minh giá trị biểu thức P=2018-2018ab luôn không âm
Leave a Comment