cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm a) chứng minh M nằm giữa A và N b) tính MN

Photo of author

By Madeline

cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm
a) chứng minh M nằm giữa A và N
b) tính MN

0 bình luận về “cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm a) chứng minh M nằm giữa A và N b) tính MN”

 1. Đáp án:

  `a)`

  Ta có : `AM = 2cm, AB = 5cm`

  `⇒ M` nằm giữa `A` và `B` (1)

  `⇒ AM + MB = AB`

  `⇒ 2 + MB = 5`

  `⇒ MB = 5 – 2`

  `⇒ MB = 3cm`

  Ta có : `BN = 1cm, MB = 3cm`

  `⇒ N` nằm giữa `M` và `B` (2)

  Từ (1) và (2) `⇒ M` nằm giữa `A` và `N`

  `b)`

  Vì `N` nằm gữa `M` và `B`

  `⇒ BN + MN = BM`

  `⇒ 1 + MN = 3`

  `⇒ MN = 3 – 1`

  `⇒ MN = 2cm`

   

Viết một bình luận