Cho ΔABC có trọng tâm G.M là trung điểm BC với A(1,-1) B(4,2) C(1,5). Tính tọa độ các véc tơ AG,GM,AM.Tính cho vi ΔABC giúp mik vs

Photo of author

By Alexandra

Cho ΔABC có trọng tâm G.M là trung điểm BC với A(1,-1) B(4,2) C(1,5). Tính tọa độ các véc tơ AG,GM,AM.Tính cho vi ΔABC
giúp mik vs
Leave a Comment