Cho biểu thức `A=“\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}“-“\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}“-3“\frac{\sqrt{x}-1}{x-5\sqrt{x}+6}` a) Rút gọn `A` b) Tìm các

Photo of author

By Raelynn

Cho biểu thức `A=“\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}“-“\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}“-3“\frac{\sqrt{x}-1}{x-5\sqrt{x}+6}`
a) Rút gọn `A`
b) Tìm các giá trị của `x` để `A<-1` c) Tìm các giá trị của `x∈ZZ` sao cho `-2A∈ZZ`
Viết một bình luận