Cho C= 1/căn x+3 + 1/căn x -2 với x>0, x khác 4 rút gon c

Photo of author

By Abigail

Cho C= 1/căn x+3 + 1/căn x -2 với x>0, x khác 4
rút gon c
Viết một bình luận