Cho cây đậu Hà Lan thân cao giao phấn với cây đậu Hà Lan thân thấp, thu được F1 toàn cây thân cao. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li kiể

Photo of author

By Elliana

Cho cây đậu Hà Lan thân cao giao phấn với cây đậu Hà Lan thân thấp, thu được F1 toàn cây thân cao. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 897 cây thân cao và 298 cây thân thấp. Lai phân tích cây F1, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là

A:
3 : 1.
B:
1 : 1.
C:
1 : 2 : 1.
D:
1 : 1 : 1 : 1.
Leave a Comment