cho d là đường trung trực của đoạn thẳng ab. gọi m, n là hai điểm thuộc d chứng minh góc man = mbn

By Amaya

cho d là đường trung trực của đoạn thẳng ab. gọi m, n là hai điểm thuộc d chứng minh góc man = mbn

0 bình luận về “cho d là đường trung trực của đoạn thẳng ab. gọi m, n là hai điểm thuộc d chứng minh góc man = mbn”

 1. +) Trường hợp $M,N$ nằm khác phía so với $AB$:

  Vì $M∈d$ nên $ΔMAB$ cân (từ tính chất đường trung trực suy ra)

  $⇒\widehat{MAB}=\widehat{MBA}$

  Tương tự, vì $N∈d$ nên $ΔNAB$ cân $⇒\widehat{NAB}=\widehat{NBA}$

  $⇒\widehat{MAB}+\widehat{NAB}=\widehat{MBA}+\widehat{NBA}$

  $⇔\widehat{MAN}=\widehat{MBN}$

  +) Trường hợp $M,N$ nằm cùng phía so với $AB$:

  Vì $M∈d$ nên $ΔMAB$ cân $⇒\widehat{MAB}=\widehat{MBA}$

  Tương tự, vì $N∈d$ nên $ΔNAB$ cân $⇒\widehat{NAB}=\widehat{NBA}$

  $⇒\widehat{MAB}-\widehat{NAB}=\widehat{MBA}-\widehat{NBA}$

  $⇔\widehat{MAN}=\widehat{MBN}$

  +) Trường hợp điểm $M$ (hoặc $N$) trùng với trung điểm $AB$, khi đó:

  $\widehat{MAN}=\widehat{MBN}$ (luôn đúng do $ΔMAB$ (hoặc $ΔNAB$) cân)

   

  Trả lời

Viết một bình luận