Cho đa thức f(x) = ax ² + bx + c với a,b,c là các số nguyên và a # 0 thỏa mãn f(3)$\vdots\$9 và f(4)$\vdots\$8 . CMR : f(12) $\vdots\$ 72

Photo of author

By Amara

Cho đa thức f(x) = ax ² + bx + c với a,b,c là các số nguyên và a # 0 thỏa mãn f(3)$\vdots\$9 và f(4)$\vdots\$8 . CMR : f(12) $\vdots\$ 72
Viết một bình luận