: Cho DABC có ????̂< ????̂< 90 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H. a So sánh ????????????̂ và ????????????̂ ?

Photo of author

By Elliana

: Cho DABC có ????̂< ????̂< 90 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H. a So sánh ????????????̂ và ????????????̂ ?

0 bình luận về “: Cho DABC có ????̂< ????̂< 90 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H. a So sánh ????????????̂ và ????????????̂ ?”

  1. Đáp án:

    Cho DABC có ????̂< ????̂< 900 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H.

    ⇒ Tứ giác DABC có 1 góc D rồi mà còn gọi D nằm giữa A và H kiểu gì ??? Em đọc lại đề xem 

     

Viết một bình luận