Cho dãy số: 1;2;4;7;11;16;22,….Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

Photo of author

By Kylie

Cho dãy số: 1;2;4;7;11;16;22,….Tìm số hạng thứ 100 của dãy.
Viết một bình luận