cho độ tan ở 20oC của na2so4 là 26g , hãy cho biết để hòa tan 100g dung dịch bão hòa cần lấy bao nhiêu gam na2so4 và bao nhiêu nước ?

Photo of author

By Katherine

cho độ tan ở 20oC của na2so4 là 26g , hãy cho biết để hòa tan 100g dung dịch bão hòa cần lấy bao nhiêu gam na2so4 và bao nhiêu nước ?
Leave a Comment