Cho góc xOy =130° vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOt =40°. Vậy góc tOy =? A. 110 độ B. 90 độ C. 180 độ D. 120 độ Chợ góc xOy =80°. Gọ

Photo of author

By Audrey

Cho góc xOy =130° vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOt =40°. Vậy góc tOy =?
A. 110 độ
B. 90 độ
C. 180 độ
D. 120 độ
Chợ góc xOy =80°. Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Số đó góc xOm
A. 70 độ
B. 160 độ
C. 50 độ
D. 40 độ
Giải giúp mk với ạ
Leave a Comment