Cho góc xOy trên Ox lấy A và B ,trên Oy lấy C và D sao cho OA=OC ,AB=CD a, c/m tam giác ABC = tam giác CDA b, c/m tam giác ABD=tam giác CDB Mn ơi,gi

Photo of author

By Adalyn

Cho góc xOy trên Ox lấy A và B ,trên Oy lấy C và D sao cho OA=OC ,AB=CD
a, c/m tam giác ABC = tam giác CDA
b, c/m tam giác ABD=tam giác CDB
Mn ơi,giúp mik vs ah
Leave a Comment