Cho hai nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động và điện trở trong được dùng cung cấp điện cho một điện trở R= 4 ôm. Nếu hai nguồn điện nối tiếp h

Photo of author

By Margaret

Cho hai nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động và điện trở trong được dùng cung cấp điện cho một điện trở R= 4 ôm. Nếu hai nguồn điện nối tiếp hiệp cường độ dòng điện mạch chính là 2A. Nếu hai nguồn ghép song song thì cường độ dòng điện mạch 1,2A. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn.
Giúp mình với…help me…plase…
Leave a Comment