Cho hai số thực $a;b$ thỏa mãn $a^2 + b^2 = 2$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\dfrac{a^3 + b^3+4}{ab+1}$

Photo of author

By aikhanh

Cho hai số thực $a;b$ thỏa mãn $a^2 + b^2 = 2$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
$P=\dfrac{a^3 + b^3+4}{ab+1}$
Viết một bình luận