cho hai số thực dương thỏa mãn a+b nhỏ hơn hoặc bằng ab, tìm GTNN của a^3+b^3

Photo of author

By Parker

cho hai số thực dương thỏa mãn a+b nhỏ hơn hoặc bằng ab, tìm GTNN của a^3+b^3
Leave a Comment