Chứng tỏ rằng: Giá trị của các biểu thức sau ko phụ thuộc vào giá trị của biến: a, x(5x-3)-x^2(x-1)+x(x^2-6x)-10+3x b, x(x^2+x+1)-x^2(x+1)

Photo of author

By Madeline

Chứng tỏ rằng: Giá trị của các biểu thức sau ko phụ thuộc vào giá trị của biến:
a, x(5x-3)-x^2(x-1)+x(x^2-6x)-10+3x
b, x(x^2+x+1)-x^2(x+1)-x+5
Viết một bình luận