Cho hai tập hợp A={51;47} B={23;8} Hãy viết tập hợp các giá trị biểu thức x+y với x thuộc A ; y thuộc B

By Ximena

Cho hai tập hợp A={51;47} B={23;8}
Hãy viết tập hợp các giá trị biểu thức x+y với x thuộc A ; y thuộc B

0 bình luận về “Cho hai tập hợp A={51;47} B={23;8} Hãy viết tập hợp các giá trị biểu thức x+y với x thuộc A ; y thuộc B”

 1. Ta có : `x∈A;y∈B`

  `⇒x∈{47;51}` và `y∈{8;23}`

  `TH1:x=47` và `y=8`

  `⇒x+y=55`

  `TH2:x=51` và `y=8`

  `⇒x+y=59`

  `TH3:x=47` và `y=23`

  `⇒x+y=70`

  `TH4:x=51` và `y=23`

  `⇒x+y=74`

  Vậy `x+y∈{55;59;70;74}`

  Trả lời
 2. Giải thích các bước giải:

   Ta có: `x in A, y in B`

  `=> x in { 47; 51} , y in {8; 23}`

  +) `x = 47 , y = 8`

  `=> x + y = 47 + 8 = 55`

  +) `x = 47, y = 23`

  `=> x + y = 47 + 23 = 70`

  +) `x = 51, y = 8`

  `=> x + y = 51 + 8 = 59`

  +) `x = 51, y = 23`

  `=> x+y = 51 + 23 = 74`

  Vậy `(x+y) in {55; 70; 59; 74}`

  Trả lời

Viết một bình luận