Cho hệ phương trình {(m+1)x+my =2m-1 {mx-y=m^2-2 Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) mà tích P=xy đạt giá trị l

By Kennedy

Cho hệ phương trình
{(m+1)x+my =2m-1
{mx-y=m^2-2
Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) mà tích P=xy đạt giá trị lớn nhất.
Viết một bình luận