Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích (nếu trăm năm là hữu hạn)

Photo of author

By Camila

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích (nếu trăm năm là hữu hạn)

0 bình luận về “Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích (nếu trăm năm là hữu hạn)”

  1. Sửa lại xíu là đoạn trích : Nếu biết trăm năm là hữu hạn

     Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính : nghị luận

Viết một bình luận