cho hệ phương trình mx+y=5 { (1) 2x-y=-2 A) tìm

Photo of author

By Alexandra

cho hệ phương trình mx+y=5
{ (1)
2x-y=-2
A) tìm m để hệ phương trình (1) có nghiệm duy nhất ,vô nghiệm
B) Giải hệ phương trình khi m=5
C) xác định giá trị của m để hệ phương trình (1) có nghiệm duy nhất và thỏa mãn 2x+3y=12
Leave a Comment