Cho hình chóp SABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. M,N,P lần lượt là các điểm trên các cạnh SA,SB,SD. Tìm giao điểm của đoạn SC và mặt phẳng MNP

Photo of author

By Arianna

Cho hình chóp SABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. M,N,P lần lượt là các điểm trên các cạnh SA,SB,SD. Tìm giao điểm của đoạn SC và mặt phẳng MNP
Leave a Comment