cho hình chữ nhật abcd có ab = 4cm và bc = 3cm tính diện tích hình chữ nhật abcd và diện tích các hình tam giác edc;gbc

Photo of author

By Mackenzie

cho hình chữ nhật abcd có ab = 4cm và bc = 3cm tính diện tích hình chữ nhật abcd và diện tích các hình tam giác edc;gbc
Leave a Comment