Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và bằng 4/5 đáy lớn CD chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy A, tính diện tích hình tháng ABCD B) nối BD,

By Eloise

Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và bằng 4/5 đáy lớn CD chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy
A, tính diện tích hình tháng ABCD
B) nối BD, trên BD lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = ND nối AM , MC , CN, NA tính diện tích tứ giác AMCN
C) kéo dài AN cắt Dc tại E tính độ dài EC

0 bình luận về “Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và bằng 4/5 đáy lớn CD chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy A, tính diện tích hình tháng ABCD B) nối BD,”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ) Chiều cao của hình thang ABCD là : 

         (8+8 : 4/5) : 2 =9(cm)

      Diện tích của hình thang ABCD là ;

        ( 8+8 : 4/5 ) x 9 / 2=81 ( cm2 )

  b) Do diện tích AMCN =1/3 diện tích của ABCD

    Diện tích của AMCN là.

            1/3 x 81=27(cm2)

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáp án:Cho mik câu trả lời hay nhất nha bạn ❤️

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Chiều cao của hình thang ABCD là : 

         (8+8 : 4/5) : 2 =9(cm)

      Diện tích của hình thang ABCD là ;

        ( 8+8 : 4/5 ) x 9 / 2=81 ( cm2 )

  b) Do diện tích AMCN =1/3 diện tích của ABCD

    Diện tích của AMCN là.

            1/3 x 81=27(cm2)

  c) Độ dài EC là:

  27 + 81 = 108 ( cm2 )

                 Đ/s..

    

  Trả lời

Viết một bình luận