Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và bằng 4/5 đáy lớn CD chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy A, tính diện tích hình tháng ABCD B) nối BD,

Photo of author

By Eloise

Cho hình thang ABCD có đáy bé bằng 8cm và bằng 4/5 đáy lớn CD chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy
A, tính diện tích hình tháng ABCD
B) nối BD, trên BD lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = ND nối AM , MC , CN, NA tính diện tích tứ giác AMCN
C) kéo dài AN cắt Dc tại E tính độ dài EC
Leave a Comment