cho hình thoi ABCD gọi E,H,G,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA . Chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật . gọi k là giao điểm của AG HF.CM HF

Photo of author

By Alice

cho hình thoi ABCD gọi E,H,G,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA . Chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật . gọi k là giao điểm của AG HF.CM HF=4FK
Leave a Comment