“I’ll phone you as soon as I come home” she replied. => She replied – Gấp ạ!!!

Photo of author

By Kennedy

“I’ll phone you as soon as I come home” she replied.
=> She replied ….
Gấp ạ!!!

0 bình luận về ““I’ll phone you as soon as I come home” she replied. => She replied – Gấp ạ!!!”

 1. Hướng dẫn trả lời:

  “I’ll phone you as soon as I come home” she replied.

  ⇒ Answer:

  She replied she would phone me as soon as she came home.

  Giải thích:

  – Tạm dịch: Cô ấy đã trả lời rằng cô ấy sẽ gọi cho tôi ngay khi cô ấy trở về nhà.

  – Công thức câu tường thuật ở dạng câu kể: S1 + said/told/replied/… + (that) + S2 + V + …

  – Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì ta sẽ thay đổi thì (lùi về 1 thì).

 2. “I’ll phone you as soon as I come home” she replied.

  => She replied that she would phone me as soon as she came home.

  Cấu trúc: S1+said/replied/told…+(that)+S2+V-lùi thì+….

Viết một bình luận