Cho hỗn hợp X gồm 2 ankan đồng đẳng liên tiếp, tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với không khí là 1,155155. CTPT và % thể tích của mỗi ankan là. Giú

Photo of author

By Ayla

Cho hỗn hợp X gồm 2 ankan đồng đẳng liên tiếp, tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với không khí là 1,155155. CTPT và % thể tích của mỗi ankan là.
Giúp e với mọi người. Cám ơn nhiều ạ
Leave a Comment