cho hpt: 2x-y=m-1 và 3x+y=4m+1 tìm m để hpt có nghiệm duy nhất thỏa mãn ĐK x+y>1

Photo of author

By Jasmine

cho hpt: 2x-y=m-1 và 3x+y=4m+1
tìm m để hpt có nghiệm duy nhất thỏa mãn ĐK x+y>1

0 bình luận về “cho hpt: 2x-y=m-1 và 3x+y=4m+1 tìm m để hpt có nghiệm duy nhất thỏa mãn ĐK x+y>1”

Viết một bình luận