Đề bài : Tìm x biết -2 phần 3 x = 3 phần 5

Photo of author

By Elliana

Đề bài : Tìm x biết
-2 phần 3 x = 3 phần 5

0 bình luận về “Đề bài : Tìm x biết -2 phần 3 x = 3 phần 5”

 1. Đáp án:

  `x` `=` `9/-10`

  Giải thích các bước giải:

  `-2/3` `x` `=` `3/5`

  `x` `=` `3/5` `:` `-2/3`

  `x` `=` `3/5` `.` `-2/3`

  `x` `=` `-9/10`

Viết một bình luận