Cho khai triển biểu thức {\left( {{2^{\frac{{x – 1}}{2}}} + {2^{ – \frac{x}{3}}}} \right)^n} = C_n^0{\left( {{2^{\frac{{x – 1}}{2}}}} \right)^n} + C_n

Photo of author

By Ximena

Cho khai triển biểu thức
{\left( {{2^{\frac{{x – 1}}{2}}} + {2^{ – \frac{x}{3}}}} \right)^n} = C_n^0{\left( {{2^{\frac{{x – 1}}{2}}}} \right)^n} + C_n^1{\left( {{2^{\frac{{x – 1}}{2}}}} \right)^{n – 1}}\left( {{2^{ – \frac{x}{3}}}} \right) + … + C_n^n{\left( {{2^{ – \frac{x}{3}}}} \right)^n}
biết rằng trong khai triển đó C_n^3 = 5C_n^1 và số hạng thứ tư bằng 20n. Tìm n và x.
Leave a Comment