Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau CH4+O2—->CO2+H2O Tổng hệ số trong phương trình hóa học là A:5 B:6 C:7 D:8

Photo of author

By Eloise

Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau
CH4+O2—->CO2+H2O
Tổng hệ số trong phương trình hóa học là
A:5
B:6
C:7
D:8
Leave a Comment