Cho lai giữa hai loại giống thuần chủng thân cao với thân thấp F1 thu được toàn thân cao cho các cây F1 lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào biện

Photo of author

By Hadley

Cho lai giữa hai loại giống thuần chủng thân cao với thân thấp F1 thu được toàn thân cao cho các cây F1 lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào biện luận và viết sơ đồ lai
Leave a Comment