Cho m(g) hh Mg và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư, thu được 5,96l H2 Phần không tan cho vào dd H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36l khí SO2 Tính % khối

Photo of author

By Elliana

Cho m(g) hh Mg và Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng dư, thu được 5,96l H2
Phần không tan cho vào dd H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36l khí SO2
Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu
Leave a Comment