Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Cu chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1: tác dụng với HNO3 đặc nguội dư thu được 3,36 lít khí (đktc) màu nâu đỏ bay ra. Phần 2:

Photo of author

By Bella

Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Cu chia làm 2 phần bằng nhau.
Phần 1: tác dụng với HNO3 đặc nguội dư thu được 3,36 lít khí (đktc) màu nâu đỏ bay ra.
Phần 2: tác dụng HCl dư thu được 4,48 lít H2 (đktc).
Tính m.

0 bình luận về “Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Cu chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1: tác dụng với HNO3 đặc nguội dư thu được 3,36 lít khí (đktc) màu nâu đỏ bay ra. Phần 2:”

 1. Đáp án:

   \(m = 32g\)

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  Cu + 4HN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O_2} + 2{H_2}O\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{N{O_3}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15mol\\
   \Rightarrow {n_{Cu}} = \dfrac{{{n_{N{O_2}}}}}{2} = \dfrac{{0,15}}{2} = 0,075mol\\
   \Rightarrow {m_{Cu}} = 0,075 \times 64 = 4,8g\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\\
   \Rightarrow {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,2mol\\
   \Rightarrow {m_{Fe}} = 0,2 \times 56 = 11,2g\\
  m = 2 \times {m_{Cu}} + 2 \times {m_{Fe}} = 4,8 \times 2 + 11,2 \times 2\\
   \Rightarrow m = 32g
  \end{array}\)

Viết một bình luận