Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(20t+π/6) (cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần thì tốc độ của vật bằ

Photo of author

By Ariana

Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(20t+π/6) (cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần thì tốc độ của vật bằng
A. 100 cm/s
B. 50 cm/s
C. 50√2 cm/s
D. 50 m/s
Leave a Comment