Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(20t+π/6) (cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần thì tốc độ của vật bằ

Photo of author

By Ariana

Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(20t+π/6) (cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần thì tốc độ của vật bằng
A. 100 cm/s
B. 50 cm/s
C. 50√2 cm/s
D. 50 m/s

0 bình luận về “Cho một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(20t+π/6) (cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần thì tốc độ của vật bằ”

 1. Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  Tại vị trí động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần: \({W_d} = \dfrac{{{{\rm{W}}_t}}}{3} \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = 3{W_d}\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}{{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} \Leftrightarrow 3{W_d} + {{\rm{W}}_d} = {\rm{W}}\\ \Rightarrow {{\rm{W}}_d} = \dfrac{{\rm{W}}}{4} = \dfrac{{\dfrac{1}{2}k{A^2}}}{4} = \dfrac{1}{4}\dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\\ \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}m{v^2} = \dfrac{1}{4}\dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\\ \Rightarrow \left| v \right| = \dfrac{{A\omega }}{2} = \dfrac{{5.20}}{2} = 50cm/s\end{array}\)

Viết một bình luận