cho một hidrocacbon A biết để đót cháy 1 mol A cần 6 mol oxi . Xác định CTPT và viết CTCT của A biết A ở thể khí

By Sarah

cho một hidrocacbon A biết để đót cháy 1 mol A cần 6 mol oxi . Xác định CTPT và viết CTCT của A biết A ở thể khí

0 bình luận về “cho một hidrocacbon A biết để đót cháy 1 mol A cần 6 mol oxi . Xác định CTPT và viết CTCT của A biết A ở thể khí”

 1. $2C_xH_y+\dfrac{4x+y}{2}O_2\to 2xCO_2+yH_2O>

  $n_A=1 \Rightarrow n_{O_2}=0,25(4x+y)$

  $\Rightarrow 0,25(4x+y)=6$

  $\Leftrightarrow 4x+y=24$

  $\Rightarrow x=4; y=8$ $(C_4H_8)$

  CTCT: 

  (1)$ CH_2=CH-CH_2-CH_3$

  (2) $CH_3-CH=CH-CH_3$

  (3) $CH_2=C(CH_3)-CH_3$

  (Và thêm 2 CTCT mạch vòng no 4 cạnh, 3 cạnh)

  Trả lời
 2. Đáp án:

   C4H8

  Giải thích các bước giải:

   hidrocacbon có dạng CxHy 

  CxHy + (x+y/4)O2 –> xCO2 + y/2 H2O

  -> (x+y/4)=6/1=6

  Vì A ở thể khí nên không quá 4 C

  Nếu x=4 -> y=8 -> C4H8

  Nếu x=3 -> y=12 -> loại vì y không quá 2x+2

  -> Thỏa mãnC4H8

  CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

  Trả lời

Viết một bình luận