Cho một miếng kẽm vào 100 gam dung dịch CuSO4 16% Sau khi phản ứng kết thúc lại dung dịch thì biết lượng CuSO4 giảm hết 85% hỏi kim loại miếng kẽm sau

Photo of author

By Alice

Cho một miếng kẽm vào 100 gam dung dịch CuSO4 16% Sau khi phản ứng kết thúc lại dung dịch thì biết lượng CuSO4 giảm hết 85% hỏi kim loại miếng kẽm sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam B Tính C phần trăm dung dịch sau phản ứng
Leave a Comment