Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn, vậy, thế, ai, gì, nào, sao, thế n

Photo of author

By Charlie

Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn, vậy, thế, ai, gì, nào, sao, thế nào, ra sao, bao giờ, bao nhiêu.
Đại từ dùng để trỏ :
Trỏ người , sự vật : …………………………..
trỏ số lượng : …………………………………….
Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc: ……………………………………
Đại từ để hỏi:
Hỏi về người, sự vật : …………………………..
Hỏi về số lượng: ………………………………………
Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc : ………………………..

0 bình luận về “Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn, vậy, thế, ai, gì, nào, sao, thế n”

 1. – Chỉ người, sự vật: tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn.

  – Chỉ số lượng: ~

  – Hỏi về người, sự vật: ai, gì, nào

  – Hỏi về số lượng: bao nhiêu, bao giờ

  – Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc: sao, thế nào, ra sao, 

 2. Trỏ người , sự vật : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn.

  Hỏi về người, sự vật : ai, gì, nào.

  Hỏi về số lượng : bao nhiêu, bao giờ.

  Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc: sao , thế nào , ra sao .

Viết một bình luận