Cho P :AaBb lai với AaBb .Tính theo lý thuyết xác xuất các cá thể dị hợp về 1 cặp gen thu được ở F1 ?

Photo of author

By Skylar

Cho P :AaBb lai với AaBb .Tính theo lý thuyết xác xuất các cá thể dị hợp về 1 cặp gen thu được ở F1 ?
Leave a Comment