Cho (P) : y = x² và (d) : y = 2x + m . Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thỏa mãn : (1 – x1.x2)² + 2(y1 + y2) = 10

Photo of author

By Audrey

Cho (P) : y = x² và (d) : y = 2x + m . Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thỏa mãn : (1 – x1.x2)² + 2(y1 + y2) = 10
Viết một bình luận