Cho Parabol (P): y=- $x^{2}$ và đường thẳng (d) : y= mx + m – 2 a)Chứng minh rằng với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt Parabol(P) tại 2 đi

By Quinn

Cho Parabol (P): y=- $x^{2}$ và đường thẳng (d) : y= mx + m – 2
a)Chứng minh rằng với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt Parabol(P) tại 2 điểm phân biệt A và B
b) Xác định giá trị của m để $y_{A}$ + $y_{B}$ có giá trị lớn nhất ( với $y_{A}$, $y_{B}$ thứ tự là tung độ của 2 điểm A và B)
Viết một bình luận