Cho phân số 13/19,phải thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó số nào để được phân số có giá trị bằng 5/7

Photo of author

By Cora

Cho phân số 13/19,phải thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó số nào để được phân số có giá trị bằng 5/7
Viết một bình luận