Cho phép lai F1: AaBbDdEe x AabbDdEe (trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn). Ở thế hệ F2, không lập sơ đồ lai, h

Photo of author

By Emery

Cho phép lai F1: AaBbDdEe x AabbDdEe (trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn). Ở thế hệ F2, không lập sơ đồ lai, hãy xác định:
– Tỉ lệ kiểu gen AaBbDdEe.
– Tỉ lệ kiểu hình A-B-ddee.
– Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội.

0 bình luận về “Cho phép lai F1: AaBbDdEe x AabbDdEe (trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn). Ở thế hệ F2, không lập sơ đồ lai, h”

 1. Ta thực hiện phép lai riêng rẽ từng cặp tính trạng

  Aa x Aa —> 1/4AA:1/2Aa:1/4aa= 3/4 A_ :1/4aa

  Bb x bb —-> 1/2Bb:1/2bb

  Dd x Dd —-> 1/4DD:1/2Dd:1/4dd=3/4D_:1/4dd

  Ee x Ee —-> 1/4EE:1/2Ee:1/4ee=3/4E_:1/4ee

  * Tỉ lệ kiểu gen AaBbDdEe =1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/16

  * Tỉ lệ kiểu hình A-B-ddee = 3/4 x 1/2 x 1/4 x 1/4 =3/128

  * Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội.

  Th1: A_B_D_ee = aaB_D_E_=A_B_ddE_=3/4x 1/2 x 3/4 x 1/4=9/128

  Th2: A_bbD_E_= 3/4 x 1/2 x 3/4 x 3/4 = 27/128

  =>Kq là: 9/128 x 3 + 27/128 = 27/64

  Bn vote cho tôi 5 sao nhé, cảm ơn nx nhé

 2. -Ta có:

  +, Aa×Aa=> $\frac{1}{4}$ AA :$\frac{2}{4}$ Aa : $\frac{1}{4}$aa

             hay $\frac{3}{4}$ A_ : $\frac{1}{4}$ aa

  +, Bb×bb=> $\frac{1}{2}$ Bb : $\frac{1}{2}$bb

  +, Dd×Dd =>$\frac{1}{4}$ DD :$\frac{2}{4}$ Dd : $\frac{1}{4}$dd

             hay $\frac{3}{4}$ D_ : $\frac{1}{4}$dd

  +, Ee×Ee =>$\frac{1}{4}$ EE :$\frac{2}{4}$ Ee : $\frac{1}{4}$ee

             hay $\frac{3}{4}$ E_ : $\frac{1}{4}$ ee

   -Tỉ lệ kiểu gen AaBbDdEe là:

              $\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{16}$

  -Tỉ lệ kiểu hình A-B-ddee là

          $\frac{3}{4}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{3}{128}$

  -Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội có 4 trường hợp:

  +, aaBbD-E-: $\frac{1}{4}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{3}{4}$×$\frac{3}{4}$=$\frac{9}{128}$

  +, A-bbD-E-:$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{3}{4}$×$\frac{3}{4}$=$\frac{27}{128}$

  +, A-BbddE-:$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{3}{4}$=$\frac{9}{128}$ 

  +, A-BbD-ee:$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{9}{128}$ 

  kết hợp 4 trường hợp ta được: $\frac{9}{128}$ +$\frac{27}{128}$ +$\frac{9}{128}$ +$\frac{9}{128}$ = $\frac{27}{64}$ 

Viết một bình luận