cho pt x bình – (2m -1) x – 2m = 0 tìm m để pt có nghiệm gọi x1x2 là nghiệm của Pt tìm m biết x1x2 thỏa x1 bình + x2 bình – 4x1x2 + 2×1 (x1 – x2) + 2

Photo of author

By Caroline

cho pt x bình – (2m -1) x – 2m = 0 tìm m để pt có nghiệm gọi x1x2 là nghiệm của Pt tìm m biết x1x2 thỏa x1 bình + x2 bình – 4x1x2 + 2×1 (x1 – x2) + 2×2 (x1 + x2) = 12 ko phải mik ko bt làm mà mình lười làm ai làm giúp nha <3

0 bình luận về “cho pt x bình – (2m -1) x – 2m = 0 tìm m để pt có nghiệm gọi x1x2 là nghiệm của Pt tìm m biết x1x2 thỏa x1 bình + x2 bình – 4x1x2 + 2×1 (x1 – x2) + 2”

 1. Đáp án: $\,m = \dfrac{{ – 2 \pm \sqrt {31} }}{6}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  {x^2} – \left( {2m – 1} \right).x – 2m = 0\\
  \Delta  > 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {2m – 1} \right)^2} – 4.\left( { – 2m} \right) > 0\\
   \Leftrightarrow 4{m^2} – 4m + 1 + 8m > 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {2m + 1} \right)^2} > 0\\
   \Leftrightarrow m\#  – \dfrac{1}{2}\\
  Theo\,Viet:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 2m – 1\\
  {x_1}{x_2} =  – 2m
  \end{array} \right.\\
  x_1^2 + x_2^2 – 4{x_1}{x_2} + 2{x_1}\left( {{x_1} – {x_2}} \right) + 2{x_2}\left( {{x_1} + {x_2}} \right) = 12\\
   \Leftrightarrow 3x_1^2 + 3x_2^2 – 4{x_1}{x_2} – 12 = 0\\
   \Leftrightarrow 3\left( {x_1^2 + x_2^2 + 2{x_1}{x_2}} \right) – 6{x_1}{x_2} – 4{x_1}{x_2} – 12 = 0\\
   \Leftrightarrow 3{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} – 10{x_1}{x_2} – 12 = 0\\
   \Leftrightarrow 3.{\left( {2m – 1} \right)^2} – 10.\left( { – 2m} \right) – 12 = 0\\
   \Leftrightarrow 12{m^2} – 12m + 3 + 20m – 12 = 0\\
   \Leftrightarrow 12{m^2} + 8m – 9 = 0\\
   \Leftrightarrow m = \dfrac{{ – 2 \pm \sqrt {31} }}{6}\left( {tmdk} \right)\\
  Vay\,m = \dfrac{{ – 2 \pm \sqrt {31} }}{6}
  \end{array}$

Viết một bình luận