Cho tam giá ABC vuông tại A, đường cao AH . Biết BC = 25 cm, AB=15cm 1) Tính BH, AH, góc ABC (số đo góc làm tròn đến độ) 2) Gọi M là trung điểm cạnh B

Photo of author

By Brielle

Cho tam giá ABC vuông tại A, đường cao AH . Biết BC = 25 cm, AB=15cm
1) Tính BH, AH, góc ABC (số đo góc làm tròn đến độ)
2) Gọi M là trung điểm cạnh BC. Tính điện tích tam giác AHM.
3) Trên cạnh AC lấy điểm K tùy ý (K ≠ A, K ≠ C). Gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh BD.BK = BH.BC
4) Chứng minh S∆BHD = 9S∆BKC /25 . cos2 ABD
giúp mik phần 4 ạ

0 bình luận về “Cho tam giá ABC vuông tại A, đường cao AH . Biết BC = 25 cm, AB=15cm 1) Tính BH, AH, góc ABC (số đo góc làm tròn đến độ) 2) Gọi M là trung điểm cạnh B”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Áp dụng hệ thức lượng trong ΔABC vuông tại A

  +) $AB^2=BH.BC$

  ⇔ $15^2=BH.25$

  ⇒ $ BH=9cm$

  Vì: $BH+CH=BC⇒CH=BC-BH=25-9=16(cm)$

  +) $AH^2=BH.CH=9.16=144$

  ⇒ $AH=12(cm)$

  +) Ta có: $sin ∠B=\frac{AH}{BC}=\frac{12}{25}$

  ⇒$ ∠B ≈29^o$

  b) M là trung điểm của BC

  ⇒$BM=BC/2=12.5(cm)$

  $HM=BM-BH=3.5(cm)$

  $S_{ ΔAHM}=\frac{1}{2}AH.HM=21(cm^2)$

  c) Áp dụng hệ thức lượng trong ΔABK vuông tại A:

  $BD.BK=AB^2$

  Áp dụng hệ thưc lượng trong ΔABC:

  $BH.BC=AB^2$

  ⇒$BD.BK=BH.BC$

  d) Từ câu c ta chứng minh được $ ΔBHD$ đồng dạng với $ΔBKC$

  Gọi k là tỉ số đồng dạng

  ⇒$k=\frac{BH}{BK}=\frac{BH}{AB.cos ∠ABD}=\frac{9}{15.cosABD}$

  Ta có: $\frac{ S∆BHD}{S∆BKC}=k^2$

  ⇒ $\frac{ S∆BHD}{S∆BKC}=(\frac{9}{15.cosABD})^2$

  $=\frac{9}{25.cos^2ABD}$

Viết một bình luận