Nung 0,06 mol muối Nitrat của kim loại R hoạt động trung bình sau một thời gian thu được 6,3 g rắn A và 3,36l hỗn hợp khí B ở đktc. a) Xác định % the

Photo of author

By Jasmine

Nung 0,06 mol muối Nitrat của kim loại R hoạt động trung bình sau một thời gian thu được 6,3 g rắn A và 3,36l hỗn hợp khí B ở đktc.
a) Xác định % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp B
b) Tìm kim loại R

0 bình luận về “Nung 0,06 mol muối Nitrat của kim loại R hoạt động trung bình sau một thời gian thu được 6,3 g rắn A và 3,36l hỗn hợp khí B ở đktc. a) Xác định % the”

 1. Đáp án:

  a, Gọi CTTQ của muối là $R(NO_3)_x$

  Vì muối hoạt động trung bình nên khi nhiệt phân thu được oxit; $NO_2$ và $O_2$

  $4R(NO_3)_x\rightarrow 2R_2O_y+4xNO_2+(2y-x)O_2$

  Theo phương trình ta có: 

  $\frac{n_{NO_2}}{n_{O_2}}=\frac{4}{1}$

  Do đó $\%V_{NO_2}=80\%;\%V_{O_2}=20\%$

  b, Ta có: $n_{NO_2}=0,12(mol);n_{O_2}=0,03(mol)$

  Bảo toàn khối lượng ta có: $m_{R(NO_3)_x}=12,78(g)$

  Do đó $M_{R(NO3)_x}=213$

  Lập bảng biện luận tìm được R là Al

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$

  Gọi công thức của muối nitrat kim loại R là $R(NO_3)_n$

  $4R(NO_3)_n \xrightarrow{t^o} 2R_2O_n + 4nNO_2 + nO_2$

  Gọi $n_{O_2} = a(mol)$

  Theo PTHH :

  $n_{NO_2} = 4n_{O_2} = 4a(mol)$
  $⇒ n_B = n_{NO_2} + n_{O_2}$

  $⇔ 4a + a = \dfrac{3,36}{22,4} = 0,15$
  $⇔ a = 0,03$

  Vậy khí $B$ gồm $0,03$ mol $O_2$ và $0,03.4 = 0,12$ mol $NO_2$
  Ta có :

  $\%V_{O_2} = \dfrac{0,03}{0,15}.100\% = 20\%$
  $%V_{NO_2} = \dfrac{0,12}{0,15}.100\% = 80\%$

  $b/$

  Theo PTHH :

  $n_{R(NO_3)_n} = \dfrac{4}{n}n_{O_2}$
  $⇔ 0,06 = \dfrac{4}{n}.0,03$
  $⇔ n = 2$

  $2R(NO_3)_2 \xrightarrow{t^o} 2RO + 4NO_2 + O_2$

  Theo PTHH :

  $n_{RO} = 2n_{O_2} = 0,03.2 = 0,06(mol)$

  $⇒ M_{RO} = R + 16 = \dfrac{6,3}{0,06} = 105$
  $⇒ R = 89$
  Vậy, chứng tỏ muối nitra dư

  Bảo toàn khối lượng , ta có :

  $m_{R(NO_3)_n} = m_A + m_B = 6,3 + 0,03.32 + 0,12.46 = 12,78(gam)$
  $⇒ M_{R(NO_3)_n} = R + 62n = \dfrac{12,78}{0,06} = 213$

  Nếu $n = 1$ thì $R = 151$ → Loại

  Nếu $n = 2$ thì $R = 89$ → Loại

  Nếu $n = 3$ thì $R = 27(Al)$
  Vậy kim loại R là $Al$

   

Viết một bình luận