cho tam giác abc cân tại a. Trên cạch ab và ac lần lượt lất hai điểm m và n sao cho am=an. gọi o là trung điểm của mn. hỏi điểm o di động trên đường n

Photo of author

By Abigail

cho tam giác abc cân tại a. Trên cạch ab và ac lần lượt lất hai điểm m và n sao cho am=an. gọi o là trung điểm của mn. hỏi điểm o di động trên đường nào khi m và m di động trên ab và ac
Leave a Comment