cho tam giác ABC có AB=6cm;AC=8cm;BC=10cm.Giá trị sin B là

Photo of author

By Adalynn

cho tam giác ABC có AB=6cm;AC=8cm;BC=10cm.Giá trị sin B là
Leave a Comment